Polityka prywatności

Poniższy dokument zwany dalej „Polityka Prywatności” określa w jaki sposób firma LWD Katarzyna Grzywacz dba o dane osobowe i prawa Uczestników kursów, szkoleń i zajęć dla dzieci. Dokument jest zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO.

§1 Informacje ogólne

 1. Administratorem danych jest firma LWD Katarzyna Grzywacz z siedzibą w Grójcu (05-600) przy ul. J. Piłsudskiego 56, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: szkolenia@lwd.com.pl lub numerem telefonu +48 510 713 774.
 3. Firma LWD Katarzyna Grzywacz dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis www.lwd.com.pl.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

 1. Firma LWD Katarzyna Grzywacz jest administratorem danych Uczestników szkoleń.
 2. Dane są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Firma LWD Katarzyna Grzywacz jest administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: szkolenia@lwd.com.pl. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3 Przechowywanie i przetwarzanie danych

 1. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
  2. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  4. marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
  5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  2. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne,
  3. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  4. spółki z grupy kapitałowej (powiązane z Administratorem).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  1. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  2. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 4. Każdemu przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.
 6. Dane klientów – dane pozyskane podczas zgłoszenia uczestnictwa na szkolenia i kursy organizowane przez Administratora, wypełnienia formularza kontaktowego, kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu otrzymywania informacji o organizowanych przez Administratora usługach, dane pozyskane podczas zapisu na newsletter. Dane przetwarzamy w celu:
  1. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
  2. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  4. marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
  5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenie statystyk, raportowanie, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”),
  6. wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  7. udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
  8. bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Stan prawny na dzień 05.09.2018

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X