Kurs I stopnia – Asystent do spraw księgowości – kurs dzienny z wykorzystaniem programów Sage, Kod zawodu 331301

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301).

Cena szkolenia:

1450,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301).

Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą również zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym oraz niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki!
Więcej szczegółów w sekcji Program szkolenia.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymują:

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • gorące napoje kawa, herbata

I. Podstawowe zagadnienia z rachunkowości

 1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
 2. Istota i struktura rachunkowości
 3. Funkcje systemu rachunkowości
 4. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 5. Nadrzędne zasady w rachunkowości
 6. Ceny stosowane do wyceny aktywów i pasywów
 7. Zakres ksiąg rachunkowych
 8. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 9. Dowody księgowe
 10. Przechowywanie dokumentacji księgowej
 11. Zasady funkcjonowania konta księgowego
 12. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
 13. Przykłady praktyczne operacji gospodarczych

II.Podstawy działalności gospodarczej, podatku dochodowego oraz prawa pracy

 1. Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 2. Uproszczenia w zakładaniu działalności gospodarczej
 3. Formy działalności gospodarczej
 4. System podatkowy w Polsce
 5. Istota podatku dochodowego
 6. Karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów
 7. Umowy cywilnoprawne
 8. Definicja stosunku pracy
 9. Podstawowe obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 10. Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe pracownika
 11. Podstawowe obowiązki związane z ustaniem stosunku pracy
 12. Podstawy naliczania składek ZUS
 13. Podstawy praktyczne sporządzania listy płacy

III. Leksykon fakturowania, podstawy podatku VAT

 1. Istota podatku VAT
 2. Podstawy prawne wystawiania faktur
 3. Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT
 4. Ogólne zasady wystawiania faktur i fakturowania zaliczek
 5. Zasady korygowania danych na fakturach
 6. Podstępowanie podatnika w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 7. Wystawianie faktur elektronicznych i faktur pro-forma
 8. Konsekwencje wystawienia błędnej faktury
 9. Mechanizm podzielonej płatności

IV. Program Symfonia Handel

 1. Zakładanie firmy
 2. Ustawienie najważniejszych parametrów programu
 3. Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom
 4. Definiowanie poszczególnych typów dokumentów
 5. Definiowanie rejestrów VAT
 6. Tworzenie baz danych kontrahentów
 7. Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży ich korekt
 8. Wystawianie dokumentów płatniczych
 9. Wprowadzanie rozliczeń kasowych i bankowych
 10. Wprowadzanie dokumentów magazynowych i ich korekt
 11. Wystawianie dokumentów walutowych i ich korekt
 12. Tworzenie kontraktów dla faktur zaliczkowych
 13. Przykłady praktyczne samodzielne

V – Aktywa trwałe i obrotowe jednostki

 1. Aktywa w firmie
 2. Wartości niematerialne i prawne
 3. Rzeczowe aktywa trwałe
 4. Należności długoterminowe
 5. Inwestycje długoterminowe
 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 7. Zapasy
 8. Należności krótkoterminowe
 9. Inwestycje krótkoterminowe
 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 11. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
 12. Udziały (akcje) własne
 13. Przykłady praktyczne

VI – Pasywa, przychody i koszty jednostki

 1. Pojęcie pasywów
 2. Kapitał (fundusz) podstawowy
 3. Pozostałe kapitały w jednostce
 4. Zysk (strata) netto roku bieżącego i lat ubiegłych
 5. Rezerwy na zobowiązania
 6. Zobowiązania długo i krótkoterminowe
 7. Rozliczenia międzyokresowe
 8. Pojęcie przychodów i kosztów
 9. Przychody i koszty działalności operacyjnej
 10. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
 11. Przychody i koszty działalności finansowej
 12. Podatek dochodowy
 13. Przykłady praktyczne

VII. Warsztaty praktyczne

 1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
 2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
 4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji
 5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
 6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
 7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
 9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
 10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
 12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
 13. Przykłady praktyczne samodzielne
 14. Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych
 15. Istota transakcji zagranicznych
 16. Zasady archiwizacji i przechowywania faktur
 17. Przykłady praktyczne fakturowania

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Głównego księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Asystent ds. księgowości (kod zawodu 331301).

Tryb szkolenia

dzienne

Typ szkolenia

księgowe

Ilość godzin

72 godziny ( 9 dni po 8 godzin)

Prowadzący zajęcia

Katarzyna Grzywacz

Godziny szkolenia – 8 godzin

 • 8:30-10:20
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 10:30-12:30
 • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
 • 13:00-14:40
 • przerwa kawowa 10 minut
 • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X