Kurs II stopnia – Specjalista ds. rachunkowości – kurs dzienny z wykorzystaniem programów Sage, Kod zawodu 241103

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).

Cena szkolenia:

3000,00 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Opis

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy. Nasi eksperci w czytelny sposób usystematyzują pojęcia z zakresu rachunkowości, kadr i podatków. Z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie swojej wieloletniej pracy na stanowisku księgowego. Uwydatnią obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz pokażą sposoby eliminacji wielu ryzyk związanych z pracą w działach księgowości. Zdobyte kwalifikacje pomogą uczestnikom zwiększyć pewność siebie i odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o rachunkowości i chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szkolenie odpowiednie jeśli;
• pracujesz jako młodszy księgowy lub asystent ds. rachunkowości i chciałbyś awansować na stanowisko samodzielnego księgowego,
• powracasz do pracy księgowego po długiej przerwie i chcesz odświeżyć wiedzę oraz dowiedzieć się o zmianach,
• pracujesz jako samodzielny księgowy, jednak chcesz doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości,
• prowadzisz swoją działalność gospodarczą i chcesz zapanować nad swoimi finansami,
• w Twojej firmie pracują księgowi, którzy po ukończeniu kursu mogliby lepiej wykonywać swoją pracę,

RATY – istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1 rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu – 1 500 zł
2 rata płatna w trakcie kursu – 1 000 zł
3 rata płatna w trakcie trwania kursu – 1 000 zł

Program kursu:

I. Uproszczone formy rachunkowości, działalność gospodarcza, podatek PIT
1. Działalność gospodarcza
2. Karta podatkowa
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem PIT
5. Książka przychodów i rozchodów

II. Leksykon kadr i płac – warsztaty praktyczne
1. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
2. Obowiązki pracodawcy
3. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy
4. Rozliczenia publicznoprawne
5. Rozwiązywanie stosunku pracy
6. Rozwiązywanie stosunku pracy

III. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej – podatek CIT
1. Przychody podatkowe i ich zasady rozliczania
2. Koszty podatkowe i ich zasady rozliczania
3. Amortyzacja podatkowa
4. Różnice kursowe
5. Dochody zwolnione z podatku
6. Zryczałtowany podatek dochodowy

IV. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej – podatek VAT
1. Podatek VAT
2. Przedmiot opodatkowania
3. Odpłatna dostawa towarów
4. Odpłatne świadczenie usług
5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
6. Podatnik VAT – rejestracja
7. Moment powstania obowiązku podatkowego
8. Podstawa opodatkowania
9. Stawki podatku
10. Zwolnienia z VAT
11. Odliczenia VAT
12. Zwrot VAT
13. Dokumentacja VAT
14. Fakturowanie
15. Kasa fiskalna

V. Rzeczowe aktywa trwałe, WNiP oraz inne aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nieruchomości inwestycyjne
4. Inwestycje długoterminowe pozostałe
5. Utrata wartości aktywów trwałych

VI. Zapasy jednostki oraz inne aktywa obrotowe
1. Zapasy jednostki
2. Podstawy rachunkowości jednostek produkcyjnych
3. Należności krótkoterminowe
4. Inwestycje krótkoterminowe

VII. Kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Kapitały jednostki
2. Rezerwy na zobowiązania
3. Zobowiązania jednostki

VIII. Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe
1. Rozrachunki w firmie
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

IX. Przychody i koszty w firmie
1. Działalność operacyjna jednostki
2. Przychody operacyjne jednostki
3. Koszty operacyjne jednostki
4. Pozostałe przychody operacyjne jednostki
5. Pozostałe koszty operacyjne jednostki
6. Przychody finansowe jednostki
7. Koszty finansowe jednostki

X. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości i inwentaryzacja w firmie
1. Organizacja rachunkowości
2. Polityka rachunkowości
3. Inwentaryzacja w firmie

XI. Symfonia Finanse i Księgowość – warsztaty komputerowe
1. Rozpoczęcie pracy z systemem Symfonia FK
2. Czynności podstawowe w systemie Symfonia FK
3. Operacje zamykające okresy sprawozdawcze w systemie Symfonia FK
4. Sporządzanie deklaracji w systemie Symfonia FK
5. Rozrachunki krajowe w systemie Symfonia FK
6. Rozrachunki zagraniczne w systemie Symfonia FK
7. Zestawienia i raporty w systemie Symfonia FK
8. Operacje zamykające rok w systemie Symfonia FK
9. Operacje bardziej zaawansowane w systemie Symfonia FK

XII. Zamknięcie roku – ustalenie wyniku finansowego
1. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
2. Koszty i przychody na przełomie roku
3. Ustalenie wyniku finansowego

XIII. Sprawozdanie finansowe małej jednostki
1. Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
2. Sprawozdanie finansowe małej jednostki
3. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
4. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Głównego księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Asystent ds. księgowości (kod zawodu 241103).

Tryb szkolenia

dzienne

Typ szkolenia

księgowe

Ilość godzin

184 godziny (23 dni po 8 godzin)

Raty

1 rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu – 1 500 zł, 2 rata płatna w trakcie kursu – 1 000 zł, 3 rata płatna w trakcie trwania kursu – 1 000 zł

Prowadzący zajęcia

Katarzyna Grzywacz

Godziny szkolenia – 8 godzin

  • 8:30-10:20
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 10:30-12:30
  • przerwa obiadowa 30 minut (obiad nie jest wliczony w cenę)
  • 13:00-14:40
  • przerwa kawowa 10 minut
  • 14:50-16:30

Znajdź szkolenie dla siebie

Zapraszamy na certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, podatków i finansów, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Lokalizacja

ul. J. Piłsudskiego 56,
05-600 Grójec
X